فایل پرزنت ارائه بکارگیری صحیح مدلسازی فرآیند با استاندارد BPMN 2.0 را در قالب PDF میتوانید از طریق فایل ضمیمه دانلود کنید.  kb=993
سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر