از آنجایی که فرایندهای سازمانی با اتصال و انتقال اطلاعات بین سیستم‌ها و منابع اطلاعاتی مختلف سازمان نمود بیشتری داشته و ایجاد ارزش خواهد نمود، در این بخش با ایجاد یک پروژه نمونه مثال های مختلفی از ارتباط بین سیستم ها را نشان دادیم. با استفاده از Web Serv...
در هنگام کار حرفه ای با نرم افزار مدیریت فرایند های Process Maker شما احتیاج به استفاده از یکسری توابع جهت مدیریت هرچه بهتر فرم ها و قوانین تجاری بکار رفته در آنها خواهید داشت. به عنوان مثال می خواهید از تابعی جهت نمایش تاریخ شمسی استفاده کنید یا به عنوان...
سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر