پایگاه دانش:
معرفی امکانات فرم ثبت نامه گیشه در دبیرخانه *
منتشر شده توسط علیرضا معمارزاده, ویرایش شده توسط: علیرضا معمارزاده در تاریخ 1399/6/9 یکشنبه 08:42

 ثبت نامه جدید از طریق گیشه

.فرض کنید شما مسئول دبیرخانه‌ای هستید و می‌خواهید نامه را از طریق گیشه ثبت نمایید. برای این مهم در زیر سیستم دبیرخانه و از فهرست نامه ها بر روی دکمه “گیشه” کبیک کنید تا فرمی مطابق شکل زیر باز میشود که میتوانید طلاعات نامه را آن درج و آن را ثبت کنید.

فرم گیشه از چهار بخش:

الف- اطلاعات اصلی
ب- بدنه/ پیوست
ج- نامه مرتبط
د- اطلاعات تکمیلی

تشکیل شده است.

الف- اطلاعات اصلی

بخش اطلاعات اصلی شامل اطلاعات اولیه جهت ثبت نامه مثل : نوع نامه،  اندیکاتور، تاریخ ثبت نامه، شماره نامه وارده، تاریخ نامه وارده، موضوع، فرستنده نامه و گیرنده نامه می‌باشد. کاربر دبیرخانه با وارد کردن اطلاعات ذکر شده و کلیک بر روی دکمه “ثبت نامه” میتواند بدون بدنه نامه را  فقط ثبت نماید و یا در صورت دلخواه میتواند به بخشهای بعدی فرم گیشه رفته و اطلاعات ثبت نامه را کامل کند.

کاربر دبیرخانه با کلیک بر روی “بدنه / پیوست نامه” در فرم گیشه پنجره‌ای همانند زیر باز میشود شامل : انتخاب فایل، پیوست متفرقه، الصاق از اسکنر (بدنه)، الصاق از اسکنر (پیوست) می‌باشد.

ب – بدنه / پیوست

به منظور اضافه کردن بدنه و یا پیوست نامه از طریق بارگذاری فایل، کاربر دبیرخانه گزینه “انتخاب فایل” انتخاب میکند و فرمی همانند تصویر زیر نمایش داده میشود که از  طریق آن میتوان فایل و یا فایلهای موردنظر را بارگذاری نمود و از طریق گزینه مشخص شده در تصویر بدنه و یا پیوست بودن فایل را میتوان مشخص نماید.

اگر نامه ثبت شده شامل پیوستی باشد که قابل بارگذاری بر روی نامه نباشد مانند: کتاب، جزوه، CD و… کاربر دبیرخانه به منظور ثبت پیوست موردنظر بر روی دکمه “پیوست متفرقه” کلیک میکند.

در فرم باز شده کاربر دبیرخانه میتواند از بین انواع پیوست‌های متفرقه ای که توسط راهبر سیستم تعریف شده است (بخش زیرساخت اتوماسیون / انواع پیوست) پیوست موردنظر را انتخاب کرده و با کلیک بر روی دکمه “اضافه” و سپس دکمه “ذخیره” آنرا به نامه اضافه نماید.

همچنین کاربر دبیرخانه از قسمت “الصاق از اسکنر (بدنه)” و “الصاق از اسکنر (پیوست)” بدنه نامه و پیوست را از طریق اتصال به اسکنر ثبت میکند. 

ج- نامه مرتبط

با کلیک بر روی “نامه مرتبط” در فرم گیشه پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود.

کاربر دبیرخانه دراین بخش میتواند نامه‌های قبلی ثبت شده اتوماسیون را به نامه در حال ثبت مرتبط (عطف یا پیرو) کند به منظور انجام این کار بر روی “نامه مرتبط” کلیک کرده تا فرمی همانند تصویر زیر باز شود در فرم باز شده میتوان نامه موردنظر خود را بر اساس شماره نامه، موضوع فرستنده، شماره نامه وارده و… جستجو نمایند.