پایگاه دانش:
نحوه فراخوانی تصویر امضای تعریف شده کاربران از پایگاه داده اتوماسیون*
منتشر شده توسط , ویرایش شده توسط: شیما عزیزیان در تاریخ 1399/7/2 چهارشنبه 17:11

برای نمایش تصویر امضاها در گزارشات به جدول های زیر از پایگاه داده اتوماسیون نیاز داریم:

  • EmployeePosition
  • EmployeePositionSignature
  • EmployeePositionSignatureImage

همچنین در سیستم BPMS از جدول زیر استفاده می کنیم:

  • WFUSER

 

Child Key

Child Table

Parent Key

Parent Table

EmployeeID

EmployeePosition

UserManagementId

WFUSER

EmployeePositionID_Owner

EmployeePositionSignature

EmployeePositionSignature

EmployeePosition

EmployeePositionSignatureID

EmployeePositionSignatureImage

EmployeePositionSignatureID

EmployeePositionSignature

 

سپس از FileImage برای چاپ امضا استفاده می کنیم.

کوئری فراخوانی تصیور امضا ها از پایگاه داده سیستم در ادامه شرح داده شده است:

 

SELECT EmployeePositionSignatureImage.FileImage, dbo.WFUSER.idUser, dbo.WFUSER.UserManagementId, dbo.WFUSER.fullName
FROM WebOfficeData.HumanResources.EmployeePosition AS EmployeePosition INNER JOIN
WebOfficeData.HumanResources.EmployeePositionSignature AS EmployeePositionSignature ON EmployeePosition.EmployeePositionID = EmployeePositionSignature.EmployeePositionID_Owner INNER JOIN
WebOfficeData.HumanResources.EmployeePositionSignatureImage AS EmployeePositionSignatureImage ON
EmployeePositionSignature.EmployeePositionSignatureID = EmployeePositionSignatureImage.EmployeePositionSignatureID INNER JOIN
dbo.WFUSER ON EmployeePosition.EmployeeID = dbo.WFUSER.UserManagementId

 

همچنین می توان برای این منظور Function ایجاد نمود

 

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author: MohammadAmin Sharifi
-- Create date: 1395/06/02
-- Description: User Signature
-- =============================================
CREATE FUNCTION GetUserSignature
(
@UserManagementId int
)
RETURNS varbinary(max)
AS
BEGIN

RETURN (SELECT EmployeePositionSignatureImage.FileImage
FROM WebOfficeData.HumanResources.EmployeePosition AS EmployeePosition INNER JOIN
WebOfficeData.HumanResources.EmployeePositionSignature AS EmployeePositionSignature ON EmployeePosition.EmployeePositionID = EmployeePositionSignature.EmployeePositionID_Owner INNER JOIN
WebOfficeData.HumanResources.EmployeePositionSignatureImage AS EmployeePositionSignatureImage ON
EmployeePositionSignature.EmployeePositionSignatureID = EmployeePositionSignatureImage.EmployeePositionSignatureID
WHERE (EmployeePosition.EmployeeID = @UserManagementId))

END
GO

kb=23

(5 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر