پایگاه دانش:
27- پنهان سازی دکمه حذف در گرید
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: مهدی خوشکارخیری در تاریخ 1400/4/23 چهارشنبه 15:42
نحوه پنهان سازی دکمه حذف در گرید
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

//set to the ID of the grid:
var gridId = "g2"; 
//set to the column number of field to check whether to show/hide the delete button:
var fieldColNo = 4;

//regular expression to get grid row number in form.setOnchange():
var gridRE = new RegExp('^\\['+gridId+'\\]\\[(\\d+)\\]'); 

//function that hides the "Delete" button in the grid's rowNumber 
//if the "cost" field is over 100. Otherwise, it shows the button.
//If the rowNumber is set to 0, then all the rows in the grid will be checked 
function showHideDeleteButtonsInGrid(rowNumber) {
 var oGrid = $("#"+gridId);
 
 if (rowNumber < 1) {
  var nRows = oGrid.getNumberRows();
  
  for (var i = 1; i <= nRows; i++) {
   var cost = parseFloat( oGrid.getValue(i, fieldColNo) );
   
   if (!isNaN(cost) && cost >= 100) {
    $("div.pmdynaform-grid-removerow-responsive").eq(i-1).find("button").hide();  
   }
   else {
    $("div.pmdynaform-grid-removerow-responsive").eq(i-1).find("button").show();  
   }  
  }
 }
 else {
  var cost = parseFloat( oGrid.getValue(rowNumber, fieldColNo) );
  
  if (!isNaN(cost) && cost >= 100) {
   $("div.pmdynaform-grid-removerow-responsive").eq(rowNumber-1).find("button").hide();  
  }
  else {
   $("div.pmdynaform-grid-removerow-responsive").eq(rowNumber-1).find("button").show();  
  } 
 } 
}

//execute when dynaform loads to hide/show Delete buttons in
//every row in the grid:
showHideDeleteButtonsInGrid(0);

//change event handler for all fields in Dynaform, which only looks
//for changes in the grid:
$( "#"+$("form").prop("id") ).setOnchange( function(fieldName, newVal, oldVal) {
 var oGrid = $("#"+gridId);
 var aMatch = fieldName.match(gridRE);

 if (aMatch !== null) {
  var rowNo = parseInt(aMatch[1]);
  showHideDeleteButtonsInGrid(rowNo);
 }
})

 

در مثال فوق قرار است کالاهایی که مقدار ستون هزینه آنها از 100 بیشتر باشد کاربر مجاز به حذفشان نباشد و دکمه سطل آشغال انتهای گرید مخفی شود

 

 
 
(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر