پایگاه دانش:
17- انتخاب فقط یک ردیف از گرید
منتشر شده توسط سیدحمیدرضا میرحسینی, ویرایش شده توسط: مهدی خوشکارخیری در تاریخ 1400/4/23 چهارشنبه 15:41
در این ویدیو نحوه اینکه فقط یک ردیف از گرید را بتوان انتخاب کرد، آموزش داده میشود.
                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

var gridId   = "productsList"; //set to the ID of the grid
var checkboxId = "shipAbroad";  //set to the ID of the checkbox field inside the grid
var checkboxColNo = 0;      //set to the column number of the checkbox (start counting from zero); 

var reGridField = new RegExp("^\\["+gridId+"\\]\\[(\\d+)\\]\\["+checkboxId+"\\]$");
var formId = $("form").prop("id");

$("#"+formId).setOnchange( function(fieldId, newVal, oldVal) {
 var aMatch = fieldId.match(reGridField);
 
 //if the checkbox was marked in the grid, then unmark the checkbox in all other rows in the grid:
 if (aMatch && newVal == '"1"') {
  var selectedRowNo = aMatch[1] - 1; //subtract 1 because start counting grid rows from zero
  var aGridVals = $("#"+gridId).getValue();
  
  //loop through the grid looked for other marked rows:
  for (var i = 0; i < aGridVals.length; i++) {
   
   //if the checkbox in the row is marked and not the currently selected row, then unmark it:
   if (aGridVals[i][checkboxColNo] == '1' && i != selectedRowNo) { 
    //add 1 to row and column numbers because setValue() starts counting from 1, not 0:
    var aGridVals = $("#"+gridId).setValue('0', i+1, checkboxColNo+1);
   }
  } 
 }  
})


//when the form is submitted, make sure that one checkbox in the grid is marked:
$("#"+formId).setOnSubmit( function() {
 var aGridVals = $("#"+gridId).getValue();
 var markedRowNo = null;
  
 //loop through the grid to check that there is one marked checkbox in the grid:
 for (var i = 0; i < aGridVals.length; i++) {
  if (aGridVals[i][checkboxColNo] == '1') {
   if (markedRowNo) {
    alert("Both rows "+markedRowNo+" and "+(i+1)+" cannot be marked. Please only select one.");
    return false; //stop the submit action
   }
   
   markedRowNo = i+1;
  }
  
  if (markedRowNo === null) {
   alert("One row in the grid must be marked in the row.");
   return false;
  }
 } 
})  

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر